Communiqué du 06/02/18

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana

FANAMBARANA
———————— 

Ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia mampahafantatra ny besinimaro fa ny zoma 9 febroary 2018, amin’ny 11 ora sy sasany misandratrandro, mandritra ny fotoam-pitsarana manetriketrika ao amin’ny foiben-toerany ao Ambohidahy, no handraisany ny fianianana hataon-dRamatoa RABETOKOTANY Tahina, Mpikambana vaovao.

COMMUNIQUE
———————- 

La Haute Cour Constitutionnelle porte à la connaissance du public que le vendredi 9 février 2018 à 11h30, en audience solennelle, en son siège à Ambohidahy, elle recevra le serment de Madame RABETOKOTANY Tahina, nouveau Membre.