Ny Fikambanan’ny Mpiasa Vehivavy sy ny Vehivavy Vadin’ny Mpiasan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (FMVVVMF) dia fikambanana naorin’I Ramatoa RAKOTOARISOA Voahangy, Vadin’ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana ny taona 2016. Ny taona 2017, niova ho « Fikambanan’ny Vehivavy » ny anaran’ny fikambanana.

Tanjona : 

FItsinjovana ny ara-tsosialy, fanamafisana ny fifandraisana, ny fihavanana sy ny fifankatiavana eto anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana.

Tsy manao politika ny fikambanana 

Ny Birao mpanatanteraka mïisa 9 (Civil sy  Militaire miara-miasa) voafidy amin’ny fivoriambe dia mirafitra toy izao :

Filoha 01, Filoha lefitra 02; Mpitam-bola 02; Mpitan-tsoratra 02 ; Mpanara-maso ny fitantanam-bola 02.

Fidiram-bolan’ny fikambanana :

 • Latsakemboka isam-bolana 2.000,00 Ar
 • Vola azo amin’ny hetsika maro samihafa
 • Fanomezana avy amin’ny malala-tànana

Adidy amin’ny mpikambana sy ny vady aman-janany ary ireo Ray aman-dreny na rafozana : An-karatsiana (marary miditra hopitaly, fahoriana)  na an-kafaliana (terabao, mariazy,…)

Hetsika isan-taona :

 • Fifampiarahabana nahatratra ny taona 
 • Fizarana fanomezana fetin’ny Reny  (Polo, Nappe de table, Mug magique)
 • Opération fitadiavam-bolan’ny fikambanana izay niompana indrindra amin’ny fampitaovana ny ara-tokan-trano
 • Fizarana fitaovam-pianarana ny zanaky ny Mpikambana nandray anjara tamin’ny “operation”. Manomboka ny 3 taona hatramin’ny Université.

Ny fitaovana dia azo avy amin’ny :

 • Vola tombony amin’ny opération fitadiavam-bola
  • Fanomezana avy amin’ny Andriamatoa sy Ramatoa Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana
  • Fanomezana avy amin’ny mpiara-miombon’antoka
  • Malala-tànana samihafa
 • Noely : FIzarana kilalao avy amin’ny mpiara-miombon’antoka ho an’ny zanaky mpikambana rehetra 0 hatramin’ny 14 taona.

Hetsika samihafa :

 • Zumba isaky ny Zoma atoandro eto amin’ny HCC Ambohidahy ary ny Sabotsy eny Ivato
 • La marche ho fankalazana ny Andron’ny vehivavy
 • Famelabelarana arahina ady hevitra

Hetsika niarahana tamin’ny HCC sy ny Amicale:

 • Randonnée Rovan’Ambohimanga
 • Fambolen-kazo isan-taona
 • Journée récréative 
 • Don de sang