This image has an empty alt attribute; its file name is Logo1-300x260.jpg

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
——————————
HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

NY FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA,

Araka ireto rijan-teny ireto:

 • Ny Lalàmpanorenana ;
 • Ny hitsivolana laharana faha 2001-003 tamin’ny 18 novambra 2001 anaovana ny lalàna fehizoro mikasika ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ;
 • Ny lalàna fehizoro laharana faha 2018-008 tamin’ny 11 mey 2018 mikasika ny fitsipika ankapobe mifehy ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi- bahoaka ;
 • Ny lalàna fehizoro laharana faha 2018-010 tamin’ny 11 mey 2018 mikasika ny fifidianana Solombavambahoaka ao amin’ny Antenimierampirenena;
 • Ny didim-panjakana laharana faha 2018-640 tamin’ny 29 jona 2018 mamaritra ny fombafomba fampiharana ny fepetra sasantsasany amin’ny lalàna fehizoro laharana faha 2018-008 tamin’ny 11 mey 2018 mikasika ny fitsipika ankapobe mifehy ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka ;
 • Ny didim-panjakana laharana faha 2019-056 tamin’ny 01 febroary 2019 anaikana ny mpifidy handatsa-bato amin’ny fifidianana solombavambahoaka;
 • Ny didim-panjakana laharana faha 2019-057 tamin’ny 01 febroary 2019 mamaritra ny modelin’ny singan-taratasy sasantsasany foronin’ny mpilatsa-kofidina rehetra amin’ny fifidianana solombavambahoaka;
 • Ny didim-panjakana laharana faha 2019-058 tamin’ny 01 febroary 2019 mametra ny habetsahan’ny fandraisan’anjaran’ny mpilatsa-kofidina rehetra amin’ny sara fanotàna ny bileta amin’ny fifidianana solombavambahaoaka ary ny fombafomba fanonerana sy famerenam-bola;
 • Ny didim-panjakana laharana faha 2019-059 tamin’ny 01 febroary 2019 mametra ny fombafomba fandaminana ny fifidianana solombavambahoaka;
 • Ny didim-panjakana laharana faha 2019-189 tamin’ny 20 febroary 2019 mametra ny isan’ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena, ny fitsinjarana ny toerana manerana ny tanim-pirenena ary ny famaritana ny fari-pifidianana amin’ny fifidianana solombavambahoaka;

Araka ireto fanapahana manaraka ireto:

 • Ny fanapahana laharana faha 007-CENI/D/2019 tamin’ny 5 marsa 2019,nasiana fanovàna araka ny fanapahana laharana faha 037/CENI/D/2019, mametra ny foiben-toerana sy ny firafitry ny Sampana miandraikitra ny fanisam-bato  sy ny Rantsamangaikan’ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny fifidianana eny anivon’ny distrika;
 • Ny fanapahana laharana faha 30-CENI/D/2019 tamin’ny 19 mars 2019 amaranana sy anambaràna ny lisitra raikitry ny filatsahan-kofidina isaky ny fari-pifidianana ho amin’ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 mey 2019;
 • Ny fanapahana laharana faha 032/CENI/D/2019 tamin’ny 27 marsa 2019 mametra ny lisitra sy ny toerana misy ny birao fandatsaham-bato amin’ny fifidianana solombavambahoaka ;
 • Ny fanapahana laharana faha 44-CENI/D/2019 tamin’ny 15 jona 2019 amaranana sy anambaràna ny vokatra vonjimaikan’ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 mey 2019;

Araka ireto antontan-taratasy ireto:

 • Ny fitanana an-tsoratra avy amin’ny Sampana miandraikitra ny fanisam-bato ;
 • Ny voka-pifidianana voasoratra ao amin’ny fitanana an-tsoratra sy taratasy fanisam-bato natao teo anivon’ny birao fandatsaham-bato;
 • Ny fitanana an-tsoratra ny fanisana indray ny vato nataon’ny CENI sy ireo solontena ny kandida;
 • Ny fitoriana mikasika ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 mey 2019, nalefa taty amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana;

Rahefa nohenoina Ramatoa sy Andriamatoa isany Mpanolotsaina Avo momba ny Lalàmpanorenana, tamin’ny fampakaran-teny nataon’izy ireo avy;

Rehefa nodinihana ireo fitakiana hita tao amin’ny fitanana an-tsoratra ny raharaham-pifidianana, natao ny fanitsiana ny fahadisoana tsy nahy, natao ny fanarenana izay noheverina fa tsy maintsy ho natao sy ny fanafoanana tanisaina etsy ambany;

Rehefa nifampidinihana araka ny lalàna;

NY FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA DIA NANANKINA TAMIN’IRETO MANARAKA IRETO:

Ny amin’ny fahefa-mitsaran’ ny Fitsarana etoana

 1. Satria araka ny voalazan’ny andininy faha 116.4 amin’ny Lalàmpanorenana, « Ankoatra ny raharaha ampisahanin’ny andininy hafa ao amin’ny Lalàmpanorenana, ary araka ny fepetra voalazan’ny lalàna fehizoro, dia ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana no […] mitsara ny fifanolanana eo amin’ny fizotry ny fitsapan-kevi-bahoaka, ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika ary ny fifidianana solombavambahoaka sy ny loholona » ; ary araka ny andininy faha 116.5, izy no « manambara ny vokatra ôfisialin’ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika, solombavambahoaka ary ny fakàna hevitra amin’ny alàlan’ny fitsapan-kevi-bahoaka» ;
 1. Satria araka ny voalazan’ny andininy faha 200, andàlana voalohany, amin’ny lalàna fehizoro laharana faha 2018-008, « Ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana no manapaka amin’izay rehetra fangataham-pitsarana ifanolanana momba ny fitsapan-kevi-bahoaka, ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika, ny fifidianana ireo solombavambahoaka sy ireo loholona » ;
 1. Ary ny andininy faha 65 amin’ny lalàna fehizoro laharana faha 2018-009 mikasika ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika dia manampy fa « Ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana no mahefa hitsara izay rehetra fangatahana na fanoherana mikasika ny toe-javatra izay mandrafitra ny fikarakarana ny raharaham-pifidianana sy ireo izay mikasika ny fizotry ny latsabato. Ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana irery ihany no manampahefana afaka manafoana tanteraka na amin’ny ampahany ny voka-pifidianana noho ny antony tsy fanarahana ny fombafomba fototra» ;
 1. Satria ny andininy faha 45 amin’ny lalàna fehizoro laharana faha 2018-010 voalaza etsy ambony dia manambara fa “Ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana no manao ny fanambarana amin’ny fomba ôfisialy ny voka-pifidianana raikitra ao anatin’ny fe-potoana enina ambin’ny folo (16) andro manomboka ny vaninandro amoahana ho fantatry ny besinimaro ny voka-pifidianana vonjimaika nataon’ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny fifidianana”;
 1. Ary araka ny fanapahana laharana faha 044/CENI/D/2019 tamin’ny 15 jona 2019, ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny fifidianana dia namarana sy namoaka ny vokatra vonjimaikan’ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 may 2019; koa ny fanambarana ôfisialy ny vokatra raikitra atao izao andron’ny talata 2 jolay 2019 izao dia tafiditra tsara anatin’ny fe-potoana voalaza;

NY  AMIN’NY FITORIANA

 1. Satria araka ny voalazan’ny andininy faha 116.4 amin’ny Lalàmpanorenana, « Ankoatra ny raharaha ampisahanin’ny andininy hafa ao amin’ny Lalàmpanorenana, ary araka ny fepetra voalazan’ny lalàna fehizoro, dia ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana no […] mitsara ny fifanolanana eo amin’ny fizotry ny fitsapan-kevi-bahoaka, ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika ary ny fifidianana solombavambahoaka sy ny loholona » ; ary araka ny voalazan’ny andininy faha 200, andàlana voalohany, amin’ny lalàna fehizoro laharana faha 2018-008, « Ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana no manapaka amin’izay rehetra fangataham-pitsarana ifanolanana momba ny fitsapan-kevi-bahoaka, ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika, ny fifidianana ireo solombavambahoaka sy ireo loholona » ; ary ny andininy faha 48 amin’ny lalàna féhizoro laharana faha 2018-010 mikasika ny fifidianana Solombavambahoaka ao amin’ny Antenimierampirenena, dia milaza fa “Ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana no mahefa amin’ny fandinihana ny fangatahana na fandavana rehetra mahakasika ny soratra fanamarinana izay anisan’ny mialoha ny raharaham-pifidianana sy amin’izay rehetra mifandraika amin’ny fizotry ny latsabato”; koa araka izany, mitombina ny fahefa-mitsaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ;     
 1. Satria nodinihan’ny Fitsarana etoana ireo fitoriana miisa 664 voaray nanomboka ny 29 mey ka hatramin’ny 18 jona 2019, araka ny didim-pitsarana :
 • 40-HCC/AR tamin’ny 2 jolay 2019 momba ny tsy fahazoana mandray fitarainana mikasaika ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 may 2019;
 • 41-HCC/AR tamin’ny 2 jolay 2019 momba ny fandavana fitarainana mikasika ny fifidianana solombavambahoka natao ny 27 may 2019, noho ny tsy fahampiana na tsy fisiana porofo;
 • 42-HCC/AR tamin’ny 2 jolay 2019 momba ny fandikan-dalàna ara-keloka nandritra ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 may 2019;
 • 43-HCC/AR tamin’ny 2 jolay 2019 momba fitoriana fanatsoahana an-daharana kandida nandritra ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 may 2019;
 • 44-HCC/AR tamin’ny 2 jolay 2019 momba fangatahana hanao fanamarinana antontan-taratasim-pifidianana;

Hita ao amin’ny tranonkalan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana.

NY AMIN’NY FANARAHAMASO MANDEHA TSY VOIZINA

 1. Satria araka ny andalana farany amin’ny andininy faha 48 amin’ny lalàna fehizoro laharana faha 2018-010 mikasika ny fifidianana Solombavambahoaka ao amin’ny Antenimierampirenena, “Mandritra ny fanarahamaso ny fitanana an-tsoratra ireo birao fandatsaham-bato sy ireo Sampana misahana ny fanisam-bato, ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, na dia tsy misy fitarainana aza, dia afaka mandray andraikitra avy hatrany raha heveriny fa nisy fandikana ireo fepetra voalazan’ny lalàna na didy amam-pitsipika, na noho ny antony hafa mahakasika ny filaminam-bahoaka”; noho izany, ny Fitsarana etoana dia nanara-maso tsy voizina ireo taratasim-pifidianana tamin’ireo birao fandatsaham-bato rehetra tonga tao aminy;  
 1. Satria, anatin’izany fanarahamaso izany, ny Fitsarana etoana dia nampiasa hai-raha hentitra, ahazoana mandanjalanja ny fiantraikan’ny fisalasalana izay mety hanohintohina ny maha manan-kery ny vato na bileta; ka tamin’ny tranga sasany, dia naverina nisaina ny vato ary vokatr’izany, dia na namafisina na namboarina ny vokatra tamin’ireo birao fandatsahambato voakasik’izany; ary toy izany koa, naverina nisaina ny bileta fotsy sy maty ka novelomina ireo bileta izay manambara mazava ny safidin’ny mpifidy;

NY AMIN’NY FITORIANA TSY ILANA FANDINIHANA INTSONY

 1. Satria na misy aza ny fenitra lehibe milaza fa ny raharaha dia tokony ho vitaina hatramin’ny farany, azo ajanona izany raha toa ka misy singa iray amin’ ireo zavatra tena ilaina tsy eo intsony; ka nandritra ny fanarahamaso mandeha tsy voizina nataony,  ny Fitsarana etoana dia nanitsy ireo fahadisoana na tsy fifanitsiana mety ho hitany araka ny lalàna; koa ireo fitoriana mangataka ny handinihana indray ireo toe-javatra efa voadinika, dia tsy misy fototra hifaharany intsony; koa araka izany, tsy ilaina intsony ny handinihana azy ireo;

NY AMIN’NY FITANANA AN-TSORATRA

 1. Satria araka ny hita tamin’ny lisitry ny fitanana an-tsoratra tonga taty amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia misy fitanana an-tsoratra tsy fahatomombanana miisa dimy nalefan’ny Sampana mpanisa vato, koa tsy misy vokatra manan-kery amin’ireto birao fandatsahambato ireto:

– 210 213 030 101 Ambohipato Fokontany Ambohipato Kaominina Manambato Distrika d’Ambilobe ;

– 210 213 060 101 EPP Ambatomily Fokontany Ambatomily Kaominina Manambato Distrika Ambilobe ;

– 350 102 170 101 Ambohidaza Fokontany Ambohidaza Kaominina Ambohimiera Distrika Ifanadiana ;

– 430 401 090 101  Andrafiabe Fokontany Andrafiabe Kaominina Andabotoka Distrika  Maintirano ;

– 440 507 120 101  Tsararano Fokontany Tsararano Kaominina  Komajia Distrika Mampikony ;

– 610116200101 EPP Tsimikaboke Fokontany  Tsimikaboke Kaominina  Maroalipoty Distrika Ambovombe Androy ;

NY AMIN’NY FANAFOANANA VATO SASANTSASANY

 1. Satria ny fahitana fisian-javatra tsy ara-dalàna sasantsasany dia mitarika fisalasalana ny amin’ny maha manan-kery ny vato na bileta sasantsasany ; koa anjaran’ny mpitsara ny fifidianana ny mandanjalanja ny fiantraikan’izany, izay mety hanohintohina ireo vato na bileta ireo ;
 2. Satria ny Sampana Mpanisa vato ao Analalava dia nanao fitanana an-tsoratra  tsy fahatomombanana mikasika ny birao fandatsahambato lf 440 114 040 101 fokontany Ambatomainty kaominina Bejofo, taorian’ny nahitana fa nisy ny fampiasana sarin-tsoratra bileta tokana miisa valo amby efapolo (48), tsy voasonian’ny mpikambana ao amin’ny biraom-pifidianana, nomena ny kandida laharana faha-2 ; ka izany tsy fetezan-javatra izany dia namafisin’ny fanapahana lf.044/CENI/D/2019; ka ny isan’ny vato nahitsy dia tsy kisendrasendra ; araka izany, foanana ny vato miisa 48 azon’ny kandida laharana faha-2 tamin’ny tsy ara-dalàna ;
 3. Satria ny Sampana mpanisa vato ao Analalava dia nanao fitanana an-tsoratra tsy fahatomombanana mikasika ny birao fandatsahambato lf.440 115 020 101 fokontany Mangoaka kaominina Andrevorevo, taorian’ny nahitana fa nisy ny fampiasana sarin-tsoratra bileta tokana miisa zato (100), tsy voasonian’ny mpikambana ao amin’ny biraom-pifidianana, nomena ny kandida laharana faha-2 ; ka izany tsy fetezan-javatra izany dia namafisin’ny fanapahana lf.044/CENI/D/2019; ka ny isan’ny vato hahitsy dia tsy kisendrasendra ; araka izany, foanana ny vato miisa 100 azon’ny kandida laharana faha-2 tamin’ny tsy ara-dalàna ;

NY AMIN’NY FANAFOANANA NY VOKATRA TAMIN’NY BIRAO FANDATSAHAMBATO SASANTSASANY

 1. Satria araka ny fanapahana lf.044/CENI/D/2019, mikasika ny Distrikan’i Toliara II, ny taratasin-datsabato mahakasika birao fandatsahambato miisa enimpolo, izay tokony halefa ho an’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena Misahana ny Fifidianana ary ny Sampana mpanisa vato, dia potika ; ka ny Fitsarana etoana dia tsy manana antontan-taratasy tena izy ; ka ny tsy fananana izany antontan-taratasim-pifidianana tena izy izany dia lasa sakana tsy ahafahan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana manara-maso ny fahamarinan’ny raharaham-pifidianana amin’ny ankapobeny ; koa noho izany, foanana ny fifidianana natao tao amin’ireo birao fandatsahambato ireo ;
 2. Satria mampisalasala ny fizotry ny raharaham-pifidianana tao amin’ny birao fandatsahambato lf 440 616 060 101 Ambatambaky, noho ny taratasin’ny CENI tamin’ny 28 jona 2019 milaza fa tsy afaka izy hanamafy na hitsipaka ny datin’andro marina nanaovana ny fitanana an-tsoratra sy ny fanajana ny fanaovana eo no eo ny famenoana izany taratasim-pifidianana izany ; koa foanana ny latsabato tamin’io birao fandatsahambato io ;
 3. Satria ny fanapahana lf. 044/CENI/D/2019 nataon’ny Sampana mpanisa vato ao Analalava dia milaza ireto toe-javatra manaraka ireto : mitovy ny marika hita tamin’ny bileta nampiasaina tao amin’ny birao fandatsahambato lf 440 106 010 102 fokontany Angoaka Sud, birao fandatsahambato lf 440 108 011 101 fokontany Ankianganomby kaominina Antonibe ary ny birao fandatsahambato lf 440 108 230 101 fokontany Antsanifera kaominina Antonibe ; koa foanana ny latsabato tamin’ireo birao fandatsahambato ireo ;
 4. Satria araka ny fanapahana lf 044/CENI/D/2019, ny Sampana mpanisa vato ao Analalava dia milaza ireto toe-javatra manaraka ireto : ny sonia tao amin’ny lisi-pifidianana dia vita tamin’ny lavotondro mitovy ho an’ny ankamaroan’ny mpandatsa-bato tao amin’ny birao fandatsahambato lf 440 103 200 101 fokontany Lanamena kaominina Ambolobozo sy ny birao fandatsahambato lf440 111 090 101 fokontany Amparibe kaominina Maromandia ; koa satria tsy azo antoka ny isan’ny vato asiana fanitsiana, dia foanana ny raharaham-pifidianana tamin’ireo birao fandatsahambato ireo ;
 5. Satria araka ny fanapahana lf 044/CENI/D/2019, ny CENI dia nahita ahiahinà hosoka goavana tamin’ireto birao fandatsahambato ireto : lf 310 211 060 101 fokontany Analamanana kaominina Antoetra Distrika Ambositra, lf 610 406 070 101 fokontany Maroakalo kaominina Nikoly Distrika Tsihombe ; koa foanana ny latsabato tamin’ireo birao fandatsahambato ireo ;

Noho ireo antony ireo

NY FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA

DIA MAMOAKA IZAO DIDY IZAO

Andininy voalohany.– Nodinihana araka ireto didim-pitsarana manaraka ireto ireo fitoriana mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 mey  2019:

 • Didim-pitsarana lf. 40-HCC/AR tamin’ny 2 jolay 2019 momba ny tsy fahazoana mandray fitarainana mikasaika ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 mey 2019;
 • Didim-pitsarana lf. 41-HCC/AR tamin’ny 2 jolay 2019 momba ny fandavana fitarainana mikasika ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 mey 2019, noho ny tsy fahampiana na tsy fisiana porofo;
 • Didim-pitsarana lf. 42-HCC/AR tamin’ny 2 jolay 2019 momba ny fandikan-dalàna ara-keloka nandritra ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 mey 2019;
 • Didim-pitsarana lf.43-HCC/AR tamin’ny 2 jolay 2019 momba ny fitoriana fanatsoahana an-daharana candida nandritra ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 mey 2019;
 • Didim-pitsarana lf. 44-HCC/AR tamin’ny 2 jolay 2019 momba fangatahana hanao fanamarinana antontan-taratasim-pifidianana.

Andininy faha 2.- Tsy misy ny voka-pifidianana tao amin’ny birao fandatsahambato voalaza ao amin’ny andàlana 11.

Andininy faha 3.- Foanana ny vato miisa 48, azon’ny kandida laharana faha-2 tamin’ny tsy ara-dalàna tao amin’ny birao fandatsahambato lf 440 114 040 101 fokontany Ambatomainty kaominina Bejofo, Distrikan’Analalava.

Andininy faha 4.- Foanana ny vato miisa 100, azon’ny kandida lf.2 tamin’ny tsy ara-dalàna tao amin’ny birao fandatsahambato lf.440 115 020 101 fokontany Mangoaka kaominina Andrevorevo Distrikan’Analalava.  

Andininy faha 5.- Foanana ny vokatra tamin’ireto birao fandatsahambato voatanisa ao amin’ny Andàlana faha  15, 16, 17, 18 ary 19.

Andininy faha 6.– Ambara fa voafidy ho Solombavambahoakan’i Madagasikara, mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena, ireto kandida manaraka ireto:

 

 Faritra     ANALAMANGA

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

1101        AMBOHIDRATRIMO

RABENIRINA Maminiaina Solondraibe

TIM

1101        AMBOHIDRATRIMO

RAKOTOARISOA Nirina Fenohery Johnny

IRD

1102        ANDRAMASINA

ANDRIAMANJATO Liantsoa Bina

TIM

1103        ANJOZOROBE

MBELO NDRIAMANAMPY Jean Germain Odo

IRD

1104        ANKAZOBE

RALALASON  Dera Harinjafimino

IRD

1105        ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO

RATSIMBAZAFY Alain Jean

TIM

1105        ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO

RATSIVAHINISOLO Andriniony

IRD

1106        ANTANANARIVO AVARADRANO

ANDRIAMBELOSOA Heriniaina

IRD

1106        ANTANANARIVO AVARADRANO

RANDRIAMBOLAINA Gerry

TIM

1107        ANTANANARIVO I

RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina

TIM

1107        ANTANANARIVO I

ANDRIAMANALINARIVO Raymond Michel Jo

IRD

1108        ANTANANARIVO II

RANDRIANARISOA Stanislas

TIM

1108        ANTANANARIVO II

RAKOTOMANGA Lantoarivola Sedera

IRD

1109        ANTANANARIVO III

RALAMBOMANANA Fenoherintsoa

TIM

1109        ANTANANARIVO III

RAFENOMANANTSOA  Tsirimaharo Ny Aina

IRD

1110        ANTANANARIVO IV

RAHASIMANANA Paul Bert

IRD

1110        ANTANANARIVO IV

RAMBOASALAMA Emilien

TIM

1111        ANTANANARIVO V

RAHOLDINA NAIVO HERINANTSOINA

IRD

1111        ANTANANARIVO V

RALAMBOZAFIMBOLOLONA RAZAFITSIMIA

TIM

1112        ANTANANARIVO VI

ANDRIAMAMPANDRY Todisoa Manampy

TIM

1112        ANTANANARIVO VI

RAKOTOARIMANANA Tiana Maxime

IRD

1113        MANJAKANDRIANA

ANDRIAMIASASOA Doda Nirimboavonjy

IRD

 

Faritra BONGOLAVA

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

1201        FENOARIVOBE

RANDRIANARISOA Bien Aimé Arsène

IRD

1202        TSIROANOMANDIDY

RAMAHERIJAONA Hajanirina Lanto

IRD

1202        TSIROANOMANDIDY

RAHOLIJAONA Harson

INDEPENDANT RAHOLIJAONA HARSON

 

Faritra  ITASY

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

1301        ARIVONIMAMO

RAKOTONDRAVOAVY Andrianjafinjanakolon

IRD

1301        ARIVONIMAMO

RAKOTOMANJATO Edmond Rodin Georges

TIM

1302        MIARINARIVO

RAKOTONDRASOA  Fetra

IRD

1303        SOAVINANDRIANA

RAZAIHARIMALALA Harizaka Fiainantsoa

IRD

 

Faritra  VAKINANKARATRA

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

1401        AMBATOLAMPY

RAKOTOMALALA Miarintsoa Andriantsitonta

INDEPENDANT RAMIM S

1402        ANTANIFOTSY

RAFIDIMANANTSOA Narson

INDEPENDANT RAY DIA

1402        ANTANIFOTSY

DONOVAN Sidonie Jimmy Gertrude Johnny

IRD

1403        ANTSIRABE I

JEAN FRANCOIS Michel

TIM

1404        ANTSIRABE II

RANDRIAMANAMPISOA Alfred

IRD

1404        ANTSIRABE II

RANDRIANANTENAINA  Olivier Antonny José

TIM

1405        BETAFO

FIAROVANA Lovanirina Celestin

IRD

1406        FARATSIHO

RASOLONJATOVO Honoré

IRD

1407        MANDOTO

RAKOTORAHALAHY Modeste

TIM

 

Faritra DIANA

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

2101        AMBANJA

DARKHOUI  Siritis

INDEPENDANT DARKHAOUI SIRITI

2102        AMBILOBE

ASSIMO Bruno

IRD

2103        ANTSIRANANA I

RAHELIHANTA Jocelyne

IRD

2103        ANTSIRANANA I

RAMENASON Rio Merci

IRD

2104        ANTSIRANANA II

RAYMOND

INDEPENDANT RAYMOND

2105        NOSY-BE

RAZAFINDRAVONY Marifidy Christine

IRD

Faritra     22               SAVA

 

 

CIRCONSCRIPTION

NOM ET PRENOMS

ENTITE

2201        ANDAPA

RABENARY Jean

INDEPENDANT RABENARY JEAN

2202        ANTALAHA

NASIRA Julien

INDEPENDANT NASIRA JULIEN

2203        SAMBAVA

MAMANGY  Norbert

INDEPENDANT MAMANGY NORBERT

2203        SAMBAVA

RAMILSON Ange Richard

INDEPENDANT MAMANGY NORBERT

2204        VOHEMAR

EDIZARD

INDEPENDANT FAM

 

Faritra AMORON’I MANIA

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

3101        AMBATOFINANDRAHANA

RAZANAMAHASOA Christine Harijaona

IRD

3102        AMBOSITRA

ANDRIATAHINANOMENJANAHARY Felicien

INDEPENDANT

3102        AMBOSITRA

RASOAZANANERA Marie Monique Ernestine

INDEPENDANT RASOAZANANERA

3103        FANDRIANA

RASOLOMAMPIONONA Hasimpirenena

IRD

3104        MANANDRIANA

ANDRIANJANAHARY Fanomezantsoa

INDEPENDANT ANDRIANJANAHARY

 

Faritra  ATSIMO-ATSINANANA

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

3201        BEFOTAKA SUD

RAZAFINDRIATSARA Jonhson Anatol

IRD

3202        FARAFANGANA

FELICIEN Randrianantenaina

INDEPENDANT COLONEL FELICIEN

3202        FARAFANGANA

RAHERIARIJAONA Régina Clarisse

IRD

3203        MIDONGY SUD

TOVONDRAY Retsanga Brillant De L Or

INDEPENDANT TOVONDRAY Retsanga

3204        VANGAINDRANO

RAMAHANDRISOA Edu Edmond

IRD

3204        VANGAINDRANO

JOHASY RAHARISOA Eléonore

INDEPENDANT VANGAINDRANO TSY MIAKARENY

3205        VONDROZO

ANDRIANAMBININA Djohary Lee

INDEPENDANT ANDRIANAMBININA

 

Faritra  MATSIATRA-AMBONY

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

3301        AMBALAVAO

RAZAFIMAHATRATRA Daniel Jean Christian

IRD

3302        AMBOHIMAHASOA

RASOAMALALA Honorine

IRD

3303        FIANARANTSOA I

RAJOELINA  Andriami-harimanana  Seth

IRD

3303        FIANARANTSOA I

RAVELOSON Guillaume Narindrasana

IRD

3304        ISANDRA

VOAHANGINIRINAZAFIMANDIMBY Marie La

IRD

3305        IKALAMAVONY

RAHARIMAMPIONONA

INDEPENDANT RAHARIMAMPION

3306        VOHIBATO

RANDRIANATOAVINA Jean Martin

INDEPENDANT COLONEL MARTIN

3307        LALANGINA

RIVOTIANA Richard Jean Bosco

IRD

 

Faritra IHOROMBE

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

3401        IAKORA

RAKOTONIRINA Jimmy Joe

INDEPENDANT JIMMY

3402        IHOSY

RAKOTOMAMONJY  Neypatraiky André

INDEPENDANT PATRAIKY MANAG

3403        IVOHIBE

RANDRIANARISON Temis Tocle

IRD

 

Faritra  VATOVAVY-FITOVINANY

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

3501        IFANADIANA

ANDRIAMIATRIKARIVO Tiana James Pierrot

IRD

3502        IKONGO

RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle

IRD

3503        MANAKARA

RASIDIMANANA

INDEPENDANT RASIDY

3503        MANAKARA

ANDRIANO  Giscard

IRD

3504        MANANJARY

ANDRIANANDRASANA Norbert Marie Ignace

IRD

3504        MANANJARY

MAMIHAJA Charlot

INDEPENDANT HAJA

3505        NOSY VARIKA

BAOFENO Micheline

INDEPENDANT CELINE

3506        VOHIPENO

TSABOTOKAY Honoré

IRD

 

 

Faritra BETSIBOKA

CIRCONSCRIPTION

NOM ET PRENOMS

ENTITE

4101        KANDREHO

TSIKIVY Adrien

IRD

4102        MAEVATANANA

MBADE Jeannine Gabriel

INDEPENDANT MME JEANNINE

4103        TSARATANANA

RATSIMANOSIKA Alexandre Andriamananten

IRD

 

Faritra  BOENY

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

4201        AMBATO BOENI

FERNAND Jeannot

IRD

4202        MAHAJANGA I

RAHANTANIRINA Lalao

IRD

4202        MAHAJANGA I

NICOLAS Stephan Alphonse

INDEPENDANT NICOLAS STEPHA

4203        MAHAJANGA II

RASALAMA Léon

IRD

4204        MAROVOAY

RAKOTONDRAVAO Georges

IRD

4205        MITSINJO

RANDRIAMISA NAINA Marie Nicolas David

INDEPENDANT MICHOU

4206        SOALALA

SAID ZAKANIAINA Mahafaly Joseph

INDEPENDANT SOALALA MANDR

 

Faritra  MELAKY

CIRCONSCRIPTION

NOM ET PRENOMS

ENTITE

4301        AMBATOMAINTY

MANOLOSOA Felix

IRD

4302        ANTSALOVA

VELOMAHAZO Patrice

IRD

4303        BESALAMPY

MAMIZARA Yasmirah Loeticia

INDEPENDANT MAMIZARA Yasmirah

4304        MAINTIRANO

AFAKANDRO Alphonse

IRD

4305        MORAFENOBE

VONINAHITSY Jean Eugène

RPSD VAOVAO

 

Faritra SOFIA

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

4401        ANALALAVA

DJAOSERA Irénée

IRD

4402        ANTSOHIHY

REMI

IRD

4403        BEALANANA

VOLAHAINGO Marie Thérèse

IRD

4404        BEFANDRIANA NORD

JONAH Parfait Prezaraly

MATITA

4405        MAMPIKONY

RAPHAELIEN Solofoniaina Emilien Narson

INDEPENDANT RAPHAELIN SOLO

4406        MANDRITSARA

RASOLOMANANA Beby Olivier

IRD

4407        PORT-BERGE

VELONTSARA Paul Bert

IRD

 

Faritra ALAOTRA-MANGORO

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

5101        AMBATONDRAZAKA

RAKOTONDRAZAFY José Alain

IRD

5101        AMBATONDRAZAKA

RAZARA Pierre Ravolaza Fidèle

TIM

5102        AMPARAFARAVOLA

RABEKIJANA Solofo Hery

TIM

5102        AMPARAFARAVOLA

RAMAROSOA Emiline

IRD

5103        ANDILAMENA

RAKOTOARIMANANA Patrice

INDEPENDANT RAKOTOARIMANANA

5104        ANOSIBE AN’ALA

BERNANDO Germain Berton Ndrianasy

MDM

5105        MORAMANGA

RAKOTONIRINA Augustin

INDEPENDANT DG AUGUSTIN

5105        MORAMANGA

RAJAOBELINA Lova Herizo

IRD

 

Faritra ANALANJIROFO

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

5201        FENERIVE EST

MICHELLE Bavy Angelica

IRD

5201        FENERIVE EST

MOHAMAD Ahmad

IRD

5202        MANANARA NORD

RASOLONIAINA Robert

INDEPENDANT RASOLONIAINA ROBERT

5203        MAROANTSETRA

DINAH Romual

IRD

5204        SAINTE MARIE

RAVONTY Tam Teon Luc Urbain

IRD

5205        SOANIERANA IVONGO

RAMAMONJISOA RAKOTONIRINA Jhon Wha

IRD

5206        VAVATENINA

RAZANADRABEARIMANANA Jacques Aurelie

IRD

 

Faritra ATSINANANA

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

5301        ANTANAMBAO MANAMPOTSY

RANDRIANARIVELO Justin Abel

IRD

5302        BRICKAVILLE

SATRA Augustin

INDEPENDANT SATRA

5303        MAHANORO

RAKOTOSON  Hubert

IRD

5304        MAROLAMBO

RANDRIANASOLO Augustin

INDEPENDANT RANDRIANASOLO

5305        TOAMASINA I

NAHARIMAMY Lucien Irmah

IRD

5305        TOAMASINA I

RATSIRAKA Iarovana Roland

MTS

5306        TOAMASINA II

ROILAHY

IRD

5307        VATOMANDRY

RAZAFINANDRASANA Raulan

INDEPENDANT RAZAFINANDRASA

 

Faritra ANDROY

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

6101        AMBOVOMBE ANDROY

MILAVONJY Andriasy Philobert

INDEPENDANT MILAVONJY ANDRI

6101        AMBOVOMBE ANDROY

HENRI Jean Michel

IRD

6102        BEKILY

JEAN Daniel Dit Manjosoa

IRD

6103        BELOHA ANDROY

RANDRIA Joseph

INDEPENDANT RANDRIA JOSEPH

6104        TSIHOMBE

MASY Goulamaly Marie Jeanne D arc

INDEPENDANT MASY GOULAMAL

 

Faritra ANOSY

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

6201        AMBOASARY SUD

ANGELE Solange

INDEPENDANT ANGELE SOLANG

6202        BETROKA

RANDRIANASOLO Jean Nicolas

GJMP

6203        TAOLANARO

ZAFINANDRO Perle Bien Aimée

IRD

6203        TAOLANARO

RATSIMANDRIONA Aida Hardy

IRD

 

Faritra ATSIMO-ANDREFANA

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPINANARANA

ANTOKO

6301        AMPANIHY OUEST

IDEALSON

INDEPENDANT IDEALSON

6301        AMPANIHY OUEST

TSARADIA Marco

INDEPENDANT IDEALSON

6302        ANKAZOABO SUD

PEPIN MICHOU

IRD

6303        BENENITRA

RANDRIANANDRAINA Théophile Christian

INDEPENDANT RANDRIANANDRAINA

6304        BEROROHA

NAKANY Charly Zafimagnely

IRD

6305        BETIOKY SUD

RABENIRINA Jean Jacques

IRD

6306        MOROMBE

RAKOTOMALALA Lucien

IRD

6307        SAKARAHA

RAZAKANDRAINY Henri Dominique

IRD

6308        TOLIARY I

RABEHAJA Jean

INDEPENDANT RABEHAJA JEAN

6308        TOLIARY I

RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry

IRD

6309        TOLIARY II

ROCHELIN Houssen

IRD

6309        TOLIARY II

TSITARA  Rogers Osman

INDEPENDANT TSITARA ROJERS

 

Faritra  MENABE

DISTRIKA

ANARANA SY FANAMPIANANARANA

ANTOKO

6401        BELO SUR TSIRIBIHINA

RABEMANANTSOA Herilala Jeannot

IRD

6402        MAHABO

RAVELOSON Ludovic Adrien

INDEPENDANT LEVA

6403        MANJA

FIENENA Richard Désiré

IRD

6404        MIANDRIVAZO

RICHARD Tsimahalefy Alexandrine

IRD

6405        MORONDAVA

CHRISTOPHE Tsiliva Diddiot

IRD

Andininy faha 7 Izao didim-pitsarana izao dia hampahafantarina ny Filohan’ny Repoblika, Ny Filohan’ny Antenimierandoholona, ny Praiminisitra sady Lehiben’ny Governemanta, havoaka amin’ny tranonkalan’ny Fitsarana etoana sy amin’ny gazetim-panjakan’ny Repoblika ary hatao petadrindrina ao amin’ny foiben-toeran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana.

Nifampidinihana araka izany tao amin’ny foiben-toerany, mba hambara amin’ny fotoam-pitsarana ampahibemaso, ny talata roa jolay taona sivy ambin’ny folo sy roa arivo, tamin’ny efatra ora tolakandro, ka ireto avy no tao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana:

Andriamatoa RAKOTOARISOA Jean-Eric, Filoha

Andriamatoa TSABOTO Jacques Adolphe,     Mpanolotsaina Avo

Andriamatoa TIANDRAZANA Jaobe Hilton,     Mpanolotsaina Avo

Ramatoa RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle,  Mpanolotsaina Avo

Andriamatoa DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène,    Mpanolotsaina Avo

Ramatoa RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra,    Mpanolotsaina Avo

Andriamatoa ZAFIMIHARY Marcellin,    Mpanolotsaina Avo

Ramatoa RABETOKOTANY Tahina,    Mpanolotsaina Avo

Ary natrehin’i Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Lehiben’ny Firaketantsoratra.